لطفا قوانین بلیطهای استانبول با دقت مطالعه گردد بسیار مهم

مسافرین دارای پاسپورت خارجی انکان صدور بلیط مسیرهای ترکیه را ندارند

اعتبار شش ماهه پاسپورت جهت صدور بلیط الزامی است

تست pcr ۷۲ ساعت قبل از پرواز در آزمایشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت باید انجام شود

در صورت مثبت بودن تست ۱۲ ساعت قبل از پرواز امکان تعویض تاریخ وجود دارد

درج صحیح اطلاعات پاسپورت بعهده صادر کننده بلیط است

لطفا قوانین را با دقت مطالعه فرمایید